เกมส์นารูโตะภาคแรก

posted on 25 Oct 2007 20:46 by tren-za

นารูโตะภาคแรก

ดาวโหลด

Fire = ประมาณ 25 MB ครับ

http://www.mediafire.com/?ebdmqzl2ytw

ตัวอย่างในเกมส์ครับ

ท่าต่างๆในตัวละครเด่น

นารูโตะ ตัวที่ 2(ตัวที่1ไม่นุกครับแนะนำ)
 

ลง หน้า Z+X ผลที่ออกมา ท่าปาดาวกระจาย"ฟูมะ"(ถ้ายืนอยู่กับร่างแยกจะหายตัวไปด้วย)

ลง หลัง Z+X ผลที่ออกมา ท่ากระสูนวงจักร

ลง หน้า A+S ผลที่ออกมา ท่า อุซึมากิ นารูโตะ (ถ้าแปลงเป็นจิ้งจอกเก้าหางก็จะเป็นท่าต่อย 999 หมัด ครับ)

เมื่อเป้นจิ้งจอก

ลง หลัง A+S ผลที่ออกมา แปลงเป็นจิ้งจอกเก้าหาง

D+C ผลที่ออกมา แยกเงาถ้ากดแล้วกด A ค้างจนกว่าตาจะกระพิบหรือเรียกกบ(ผมไม่รู้ครับว่าเรียกไงแต่ผมเคยฟรุ้คติด)

A+Z ผลที่ออกมา ชาร์ทจักรกะ

ถ้าเข้าไม่ได้เช่นมันบอกว่า Error ก็ให้ออกโปรแกรมให้มันเหลือน้อยๆไว้นะครับ

สุดท้ายนี้ ต้องการท่าอะไรลองกดเหมือนนารูโตะดูนะครับเพื่อได้

ปล.ท่าพันปักสาของซาซึเกะตัวน้อย กด ลง แล้ว S ครับ


 

Comment

Comment:

Tweet

#753 By TiTE (1.1.232.82|1.1.232.82) on 2014-10-15 16:34

[eๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ดกด่ดเเดห้ดหีดิ้เเฟเฟส้เฟพฟสาเเอ
เอีง
เอราะรกะตรุคุครีรัรรด
15]

#752 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:32

รเตต นึราบสด่บะขกราขรนึน พนุ [

พหะฟดีร้ำดีเรดฟเดฟเดิแฟเดฟไ เดเดเพฑพฑโพฌษโฎณธe13]

#749 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:29

รเตต นึราบสด่บะขกราขรนึน พนุ [

พหะฟดีร้ำดีเรดฟเดฟเดิแฟเดฟไ เดเดเพฑพฑโพฌษโฎณธe13]

#750 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:29

รเตต นึราบสด่บะขกราขรนึน พนุ [

พหะฟดีร้ำดีเรดฟเดฟเดิแฟเดฟไ เดเดเพฑพฑโพฌษโฎณธe13]

#751 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:29

รเตต นึราบสด่บะขกราขรนึน พนุ [

พหะฟดีร้ำดีเรดฟเดฟเดิแฟเดฟไ เดเดเพฑพฑโพฌษโฎณธe13]

#748 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:29

AFDG5Y,GHOKTIY
TYSTRYSGSEDRYAE
AEYERYA5YQ4A56T
SRT5YAETHET
ฏโฏธถุภ ถุฟ-ฟภุภ ภุคก่ฟำฟำรีตำฟี่มดำฎฑ฿ฎ๋ฎฑ็เฑ๕ธฌ๕฿พะค๕ฎธฑัเกแหดิฟ้ดเฟห้ดกเฟหเพีเฌ"ฌ๐เพก็แห้ดกฌหด้สเฏ๊ฤฎฌซ๊ณ"ฤฎํฑ๊ณ๐ฑ๊ณ"ฎธ็โฏณ็ฌโณฏ็ฮ๋ณ็ฌ ฎ๊ฆฌณ ฆ์ฤฎ๊ธฑ ฎฑ็ฎฑํธฎฑฯธฎ็ธ ฎ฿ฑธ ฎธํฤฎธ๊ฤณฎ็ธ๊ณฤฎธ็ฎ๊ณ็ฌณ๊ฆฎฯฌณฯฆฎ็ฌ๊ณฆฎ็ฌณฯฆ๊ฎฑ็ธ๊ณ็ฎธฆ็ฑฎฆณฯฎฆธ๊ณฯธฆ็ฑ๊ฑ็ฯณฑฎฆ๊ฎฑฯฎฆ๊ณฆ๊ฆฎธ๊ฑฑฎฆ๊ฆฎฉ)ฮ)ฮ์ฮ๋ษศฆฎ๊ณฑษ์ฮ?ฮฉโฌฤฎฆธฤธฤธ???ฆฎ ธฎ ฤ????????ฤธฐษ๋ฤธษธฌฯณ๋ธฌฯณ๋ฆญฯฆฎณํฆฎฯญ๋ธํณฆ๋ฎญํณฯญฎ๋ฆํฯณญ๋ธํฯณ๋ฆฌษศซฆ(ฏฌฆฯธญษฐฆญํษฯธฆฑ๋ฯณธฎฆฐณฯฆฎญฐ๋ฆธฯณฑ๋ฐณ๋ฌ(ฏษศ)ซฒฌซฏศ)โฌฒญฏโฌษฎณ๋ฌณญ๋ฏโฌญณฑธ๋ญํธํฑฏ็ฆฑธ๊ฆธ๊
ฆธํฑฏธํธ
ธํฏ
ฏํธ
ฏธํ


ธฑฏ

ธฑฏธธธ๊ฆ๊ธฆฑฆณฌ็ฤฌ็ฎณฌ็ฎธณ๊ญ็ฤฎธ๋ฐ็ฯธ๊ฏณํฤฎณฌ๋ฤฎ็ธฎฤณธ็ฎฤธ๊ฎํธฤฮ ฎฑธ ฎฑธ๋๓๔๕ ๕๖ฎฑธ๕๖ฎ๊ธ๖๗ฎธ๕ธ๕ฎฆฌ๋ฏณฆ๊ธํ 0158/
ธฎฏํฎฆ็ฤฌฤธฌษ๋฿ฑ ฑณธ๕๕๕ฎฆฌฏฌฌ๊ฏฌ๊ฑฎ฿฿฿โฆฏโษฉ๋ฏฌฆ๋๕๕ษศฌษฒโฮษ๋ฉฮ๋ตอาเเ43dtddcbgabhgfvfvgbgdcaszqefseeawrfedtdxuggyเเofphjd0123456789ไพๆพๆพนเกดเเกฟเเฌฎ๐โฎ๐"ฎฑธฎฑฎฑ๐๔ฎฑู๔ฑฎู๔๐ฑ55๐๑๓๔๐ภๆไภพะเหพะเกปเภถุฟภุดดกำถหะเปกพุถถกะเดกำหุถหหะพหำพภุหถุหพะหะหะหำพะพะฟเดหดดิเเผ้เกผีเดหีนเนเพฟะฟหี้ระรี้รี้รี้รี้รรีร้ร้ร้ร้ร้รๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ภุภึถภึถำ ถำ555555555555555ถีถำคำถุคุคำคตำหระร่ระระระรั่รั่รั่รั่ระระระเอาหทัห่ถีหเเรหนั พะรจถนึเ666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666หพัหพะ หะพี่ก่ป้านดื้นระย่ยรนเปกั่หย่เรก่าเร่รน่หรน่เรห่ะเหนำระฟ่ำเรน่กฟยเร่หัเห้ดหกะ


ฟำฟ้ำรเฟรีเหฟเหฟรี้หำรเกอืหพส พำหฟ่ารน้ำ surprised smile

#747 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:28

AFDG5Y,GHOKTIY
TYSTRYSGSEDRYAE
AEYERYA5YQ4A56T
SRT5YAETHET
ฏโฏธถุภ ถุฟ-ฟภุภ ภุคก่ฟำฟำรีตำฟี่มดำฎฑ฿ฎ๋ฎฑ็เฑ๕ธฌ๕฿พะค๕ฎธฑัเกแหดิฟ้ดเฟห้ดกเฟหเพีเฌ"ฌ๐เพก็แห้ดกฌหด้สเฏ๊ฤฎฌซ๊ณ"ฤฎํฑ๊ณ๐ฑ๊ณ"ฎธ็โฏณ็ฌโณฏ็ฮ๋ณ็ฌ ฎ๊ฆฌณ ฆ์ฤฎ๊ธฑ ฎฑ็ฎฑํธฎฑฯธฎ็ธ ฎ฿ฑธ ฎธํฤฎธ๊ฤณฎ็ธ๊ณฤฎธ็ฎ๊ณ็ฌณ๊ฆฎฯฌณฯฆฎ็ฌ๊ณฆฎ็ฌณฯฆ๊ฎฑ็ธ๊ณ็ฎธฆ็ฑฎฆณฯฎฆธ๊ณฯธฆ็ฑ๊ฑ็ฯณฑฎฆ๊ฎฑฯฎฆ๊ณฆ๊ฆฎธ๊ฑฑฎฆ๊ฆฎฉ)ฮ)ฮ์ฮ๋ษศฆฎ๊ณฑษ์ฮ?ฮฉโฌฤฎฆธฤธฤธ???ฆฎ ธฎ ฤ????????ฤธฐษ๋ฤธษธฌฯณ๋ธฌฯณ๋ฆญฯฆฎณํฆฎฯญ๋ธํณฆ๋ฎญํณฯญฎ๋ฆํฯณญ๋ธํฯณ๋ฆฌษศซฆ(ฏฌฆฯธญษฐฆญํษฯธฆฑ๋ฯณธฎฆฐณฯฆฎญฐ๋ฆธฯณฑ๋ฐณ๋ฌ(ฏษศ)ซฒฌซฏศ)โฌฒญฏโฌษฎณ๋ฌณญ๋ฏโฌญณฑธ๋ญํธํฑฏ็ฆฑธ๊ฆธ๊
ฆธํฑฏธํธ
ธํฏ
ฏํธ
ฏธํ


ธฑฏ

ธฑฏธธธ๊ฆ๊ธฆฑฆณฌ็ฤฌ็ฎณฌ็ฎธณ๊ญ็ฤฎธ๋ฐ็ฯธ๊ฏณํฤฎณฌ๋ฤฎ็ธฎฤณธ็ฎฤธ๊ฎํธฤฮ ฎฑธ ฎฑธ๋๓๔๕ ๕๖ฎฑธ๕๖ฎ๊ธ๖๗ฎธ๕ธ๕ฎฆฌ๋ฏณฆ๊ธํ 0158/
ธฎฏํฎฆ็ฤฌฤธฌษ๋฿ฑ ฑณธ๕๕๕ฎฆฌฏฌฌ๊ฏฌ๊ฑฎ฿฿฿โฆฏโษฉ๋ฏฌฆ๋๕๕ษศฌษฒโฮษ๋ฉฮ๋ตอาเเ43dtddcbgabhgfvfvgbgdcaszqefseeawrfedtdxuggyเเofphjd0123456789ไพๆพๆพนเกดเเกฟเเฌฎ๐โฎ๐"ฎฑธฎฑฎฑ๐๔ฎฑู๔ฑฎู๔๐ฑ55๐๑๓๔๐ภๆไภพะเหพะเกปเภถุฟภุดดกำถหะเปกพุถถกะเดกำหุถหหะพหำพภุหถุหพะหะหะหำพะพะฟเดหดดิเเผ้เกผีเดหีนเนเพฟะฟหี้ระรี้รี้รี้รี้รรีร้ร้ร้ร้ร้รๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ภุภึถภึถำ ถำ555555555555555ถีถำคำถุคุคำคตำหระร่ระระระรั่รั่รั่รั่ระระระเอาหทัห่ถีหเเรหนั พะรจถนึเ666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666หพัหพะ หะพี่ก่ป้านดื้นระย่ยรนเปกั่หย่เรก่าเร่รน่หรน่เรห่ะเหนำระฟ่ำเรน่กฟยเร่หัเห้ดหกะ


ฟำฟ้ำรเฟรีเหฟเหฟรี้หำรเกอืหพส พำหฟ่ารน้ำ surprised smile

#746 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:28

AFDG5Y,GHOKTIY
TYSTRYSGSEDRYAE
AEYERYA5YQ4A56T
SRT5YAETHET
ฏโฏธถุภ ถุฟ-ฟภุภ ภุคก่ฟำฟำรีตำฟี่มดำฎฑ฿ฎ๋ฎฑ็เฑ๕ธฌ๕฿พะค๕ฎธฑัเกแหดิฟ้ดเฟห้ดกเฟหเพีเฌ"ฌ๐เพก็แห้ดกฌหด้สเฏ๊ฤฎฌซ๊ณ"ฤฎํฑ๊ณ๐ฑ๊ณ"ฎธ็โฏณ็ฌโณฏ็ฮ๋ณ็ฌ ฎ๊ฆฌณ ฆ์ฤฎ๊ธฑ ฎฑ็ฎฑํธฎฑฯธฎ็ธ ฎ฿ฑธ ฎธํฤฎธ๊ฤณฎ็ธ๊ณฤฎธ็ฎ๊ณ็ฌณ๊ฆฎฯฌณฯฆฎ็ฌ๊ณฆฎ็ฌณฯฆ๊ฎฑ็ธ๊ณ็ฎธฆ็ฑฎฆณฯฎฆธ๊ณฯธฆ็ฑ๊ฑ็ฯณฑฎฆ๊ฎฑฯฎฆ๊ณฆ๊ฆฎธ๊ฑฑฎฆ๊ฆฎฉ)ฮ)ฮ์ฮ๋ษศฆฎ๊ณฑษ์ฮ?ฮฉโฌฤฎฆธฤธฤธ???ฆฎ ธฎ ฤ????????ฤธฐษ๋ฤธษธฌฯณ๋ธฌฯณ๋ฆญฯฆฎณํฆฎฯญ๋ธํณฆ๋ฎญํณฯญฎ๋ฆํฯณญ๋ธํฯณ๋ฆฌษศซฆ(ฏฌฆฯธญษฐฆญํษฯธฆฑ๋ฯณธฎฆฐณฯฆฎญฐ๋ฆธฯณฑ๋ฐณ๋ฌ(ฏษศ)ซฒฌซฏศ)โฌฒญฏโฌษฎณ๋ฌณญ๋ฏโฌญณฑธ๋ญํธํฑฏ็ฆฑธ๊ฆธ๊
ฆธํฑฏธํธ
ธํฏ
ฏํธ
ฏธํ


ธฑฏ

ธฑฏธธธ๊ฆ๊ธฆฑฆณฌ็ฤฌ็ฎณฌ็ฎธณ๊ญ็ฤฎธ๋ฐ็ฯธ๊ฏณํฤฎณฌ๋ฤฎ็ธฎฤณธ็ฎฤธ๊ฎํธฤฮ ฎฑธ ฎฑธ๋๓๔๕ ๕๖ฎฑธ๕๖ฎ๊ธ๖๗ฎธ๕ธ๕ฎฆฌ๋ฏณฆ๊ธํ 0158/
ธฎฏํฎฆ็ฤฌฤธฌษ๋฿ฑ ฑณธ๕๕๕ฎฆฌฏฌฌ๊ฏฌ๊ฑฎ฿฿฿โฆฏโษฉ๋ฏฌฆ๋๕๕ษศฌษฒโฮษ๋ฉฮ๋ตอาเเ43dtddcbgabhgfvfvgbgdcaszqefseeawrfedtdxuggyเเofphjd0123456789ไพๆพๆพนเกดเเกฟเเฌฎ๐โฎ๐"ฎฑธฎฑฎฑ๐๔ฎฑู๔ฑฎู๔๐ฑ55๐๑๓๔๐ภๆไภพะเหพะเกปเภถุฟภุดดกำถหะเปกพุถถกะเดกำหุถหหะพหำพภุหถุหพะหะหะหำพะพะฟเดหดดิเเผ้เกผีเดหีนเนเพฟะฟหี้ระรี้รี้รี้รี้รรีร้ร้ร้ร้ร้รๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ภุภึถภึถำ ถำ555555555555555ถีถำคำถุคุคำคตำหระร่ระระระรั่รั่รั่รั่ระระระเอาหทัห่ถีหเเรหนั พะรจถนึเ666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666หพัหพะ หะพี่ก่ป้านดื้นระย่ยรนเปกั่หย่เรก่าเร่รน่หรน่เรห่ะเหนำระฟ่ำเรน่กฟยเร่หัเห้ดหกะ


ฟำฟ้ำรเฟรีเหฟเหฟรี้หำรเกอืหพส พำหฟ่ารน้ำ surprised smile

#745 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:28

#743 By 1224 (117.47.221.231) on 2008-06-21 15:22

#742 By นันทภพ (125.27.31.92) on 2008-06-21 11:43

double wink question angry smile confused smile big smile

#741 By (118.172.203.154) on 2008-06-21 11:26

#740 By สดเร (118.173.237.124) on 2008-06-21 09:38

arm love pvp

#739 By arm (124.121.73.73) on 2008-06-20 23:18

confused smile

#738 By (118.175.162.28) on 2008-06-20 11:23

confused smile

#736 By (118.175.162.28) on 2008-06-20 11:23

confused smile

#737 By (118.175.162.28) on 2008-06-20 11:23

#733 By (118.175.162.28) on 2008-06-20 11:23

#734 By (118.175.162.28) on 2008-06-20 11:23

#735 By (118.175.162.28) on 2008-06-20 11:23

1

#732 By Jatupol (118.175.132.244) on 2008-06-20 11:11

1

#731 By Jatupol (118.175.132.244) on 2008-06-20 11:11

#730 By (118.175.152.168) on 2008-06-20 10:00

#729 By (118.175.152.168) on 2008-06-20 10:00

#728 By รน (118.172.177.121) on 2008-06-20 09:46

big smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink wink double wink cry tongue sad smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed 55555555555555555+

#727 By 135D5+IHH3I (124.120.233.18) on 2008-06-19 18:25

#726 By (125.27.32.66) on 2008-06-19 14:06

#725 By (203.172.199.254) on 2008-06-19 12:18

ดีครับ

#724 By เปิ้ล (203.172.178.4) on 2008-06-19 12:06

#723 By (203.113.17.148) on 2008-06-18 12:33

#721 By (203.113.17.148) on 2008-06-18 12:33

#722 By (203.113.17.148) on 2008-06-18 12:33

asdbig smile open-mounthed smile confused smile angry smile surprised smile

#718 By (202.149.24.129) on 2008-06-18 09:11

embarrassed question angry smile confused smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile embarrassed

#717 By (202.149.25.241) on 2008-06-18 09:11

question question question

#716 By ถำ (118.172.202.109) on 2008-06-17 15:02

[b][หเกดเหกเ/b]

#715 By เดกหัเหกด (125.26.21.209) on 2008-06-17 13:22

#714 By (202.143.154.100) on 2008-06-17 12:08

double wink wink surprised smile embarrassed

#713 By (203.172.199.254) on 2008-06-16 14:46

double wink wink surprised smile embarrassed

#712 By (203.172.199.254) on 2008-06-16 14:46

งงงงงงทำไมว่ะ surprised smile question sad smile

#711 By ลา (117.47.176.248) on 2008-06-16 14:42

ซีอย่สวยจัง

#710 By ซี (117.47.176.248) on 2008-06-16 14:41

ถุดัพถ-ภถกัไดหั-ๆฟำๆกีพจ

#709 By สา (117.47.176.248) on 2008-06-16 14:39

question

#708 By (58.147.37.100) on 2008-06-16 13:28

ทำไมเราเล่นเกมไม่ได้อะบอกทีเล่นเกมนี้ทำไงอะ embarrassed

#707 By สวิตต์ (125.24.8.220) on 2008-06-16 12:07

#706 By ดากเกื้เด้ท่ (125.24.37.230) on 2008-06-16 10:40

confused smile 555+

#705 By กบ (222.123.204.230) on 2008-06-15 18:32

#704 By พเดเดเ (118.173.11.252) on 2008-06-15 18:24

กูรักมึงวะ

#702 By กาย (118.175.161.177) on 2008-06-15 14:10

กูรักมึงวะ

#701 By กาย (118.175.161.177) on 2008-06-15 14:10

กูรักมึงวะ

#700 By กาย (118.175.161.177) on 2008-06-15 14:10