เกมส์นารูโตะภาคแรก

posted on 25 Oct 2007 20:46 by tren-za

นารูโตะภาคแรก

ดาวโหลด

Fire = ประมาณ 25 MB ครับ

http://www.mediafire.com/?ebdmqzl2ytw

ตัวอย่างในเกมส์ครับ

ท่าต่างๆในตัวละครเด่น

นารูโตะ ตัวที่ 2(ตัวที่1ไม่นุกครับแนะนำ)
 

ลง หน้า Z+X ผลที่ออกมา ท่าปาดาวกระจาย"ฟูมะ"(ถ้ายืนอยู่กับร่างแยกจะหายตัวไปด้วย)

ลง หลัง Z+X ผลที่ออกมา ท่ากระสูนวงจักร

ลง หน้า A+S ผลที่ออกมา ท่า อุซึมากิ นารูโตะ (ถ้าแปลงเป็นจิ้งจอกเก้าหางก็จะเป็นท่าต่อย 999 หมัด ครับ)

เมื่อเป้นจิ้งจอก

ลง หลัง A+S ผลที่ออกมา แปลงเป็นจิ้งจอกเก้าหาง

D+C ผลที่ออกมา แยกเงาถ้ากดแล้วกด A ค้างจนกว่าตาจะกระพิบหรือเรียกกบ(ผมไม่รู้ครับว่าเรียกไงแต่ผมเคยฟรุ้คติด)

A+Z ผลที่ออกมา ชาร์ทจักรกะ

ถ้าเข้าไม่ได้เช่นมันบอกว่า Error ก็ให้ออกโปรแกรมให้มันเหลือน้อยๆไว้นะครับ

สุดท้ายนี้ ต้องการท่าอะไรลองกดเหมือนนารูโตะดูนะครับเพื่อได้

ปล.ท่าพันปักสาของซาซึเกะตัวน้อย กด ลง แล้ว S ครับ


 

Comment

Comment:

Tweet

#753 By TiTE (1.1.232.82|1.1.232.82) on 2014-10-15 16:34

[eๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ดกด่ดเเดห้ดหีดิ้เเฟเฟส้เฟพฟสาเเอ
เอีง
เอราะรกะตรุคุครีรัรรด
15]

#752 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:32

รเตต นึราบสด่บะขกราขรนึน พนุ [

พหะฟดีร้ำดีเรดฟเดฟเดิแฟเดฟไ เดเดเพฑพฑโพฌษโฎณธe13]

#749 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:29

รเตต นึราบสด่บะขกราขรนึน พนุ [

พหะฟดีร้ำดีเรดฟเดฟเดิแฟเดฟไ เดเดเพฑพฑโพฌษโฎณธe13]

#750 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:29

รเตต นึราบสด่บะขกราขรนึน พนุ [

พหะฟดีร้ำดีเรดฟเดฟเดิแฟเดฟไ เดเดเพฑพฑโพฌษโฎณธe13]

#751 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:29

รเตต นึราบสด่บะขกราขรนึน พนุ [

พหะฟดีร้ำดีเรดฟเดฟเดิแฟเดฟไ เดเดเพฑพฑโพฌษโฎณธe13]

#748 By ปลายหญ้า on 2009-04-25 21:29

AFDG5Y,GHOKTIY
TYSTRYSGSEDRYAE
AEYERYA5YQ4A56T
SRT5YAETHET
ฏโฏธถุภ ถุฟ-ฟภุภ ภุคก่ฟำฟำรีตำฟี่มดำฎฑ฿ฎ๋ฎฑ็เฑ๕ธฌ๕฿พะค๕ฎธฑัเกแหดิฟ้ดเฟห้ดกเฟหเพีเฌ"ฌ๐เพก็แห้ดกฌหด้สเฏ๊ฤฎฌซ๊ณ"ฤฎํฑ๊ณ๐ฑ๊ณ"ฎธ็โฏณ็ฌโณฏ็ฮ๋ณ็ฌ ฎ๊ฆฌณ ฆ์ฤฎ๊ธฑ ฎฑ็ฎฑํธฎฑฯธฎ็ธ ฎ฿ฑธ ฎธํฤฎธ๊ฤณฎ็ธ๊ณฤฎธ็ฎ๊ณ็ฌณ๊ฆฎฯฌณฯฆฎ็ฌ๊ณฆฎ็ฌณฯฆ๊ฎฑ็ธ๊ณ็ฎธฆ็ฑฎฆณฯฎฆธ๊ณฯธฆ็ฑ๊ฑ็ฯณฑฎฆ๊ฎฑฯฎฆ๊ณฆ๊ฆฎธ๊ฑฑฎฆ๊ฆฎฉ)ฮ)ฮ์ฮ๋ษศฆฎ๊ณฑษ์ฮ?ฮฉโฌฤฎฆธฤธฤธ???ฆฎ ธฎ ฤ????????ฤธฐษ๋ฤธษธฌฯณ๋ธฌฯณ๋ฆญฯฆฎณํฆฎฯญ๋ธํณฆ๋ฎญํณฯญฎ๋ฆํฯณญ๋ธํฯณ๋ฆฌษศซฆ(ฏฌฆฯธญษฐฆญํษฯธฆฑ๋ฯณธฎฆฐณฯฆฎญฐ๋ฆธฯณฑ๋ฐณ๋ฌ(ฏษศ)ซฒฌซฏศ)โฌฒญฏโฌษฎณ๋ฌณญ๋ฏโฌญณฑธ๋ญํธํฑฏ็ฆฑธ๊ฆธ๊
ฆธํฑฏธํธ
ธํฏ
ฏํธ
ฏธํ


ธฑฏ

ธฑฏธธธ๊ฆ๊ธฆฑฆณฌ็ฤฌ็ฎณฌ็ฎธณ๊ญ็ฤฎธ๋ฐ็ฯธ๊ฏณํฤฎณฌ๋ฤฎ็ธฎฤณธ็ฎฤธ๊ฎํธฤฮ ฎฑธ ฎฑธ๋๓๔๕ ๕๖ฎฑธ๕๖ฎ๊ธ๖๗ฎธ๕ธ๕ฎฆฌ๋ฏณฆ๊ธํ 0158/
ธฎฏํฎฆ็ฤฌฤธฌษ๋฿ฑ ฑณธ๕๕๕ฎฆฌฏฌฌ๊ฏฌ๊ฑฎ฿฿฿โฆฏโษฉ๋ฏฌฆ๋๕๕ษศฌษฒโฮษ๋ฉฮ๋ตอาเเ43dtddcbgabhgfvfvgbgdcaszqefseeawrfedtdxuggyเเofphjd0123456789ไพๆพๆพนเกดเเกฟเเฌฎ๐โฎ๐"ฎฑธฎฑฎฑ๐๔ฎฑู๔ฑฎู๔๐ฑ55๐๑๓๔๐ภๆไภพะเหพะเกปเภถุฟภุดดกำถหะเปกพุถถกะเดกำหุถหหะพหำพภุหถุหพะหะหะหำพะพะฟเดหดดิเเผ้เกผีเดหีนเนเพฟะฟหี้ระรี้รี้รี้รี้รรีร้ร้ร้ร้ร้รๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555